mengaktifkan log pada mysql

| Friday, November 04, 2011

Buat directory log mysql, misal
mkdir /var/log/mysql
chown mysql:mysql /var/log/mysql

Tambahkan baris berikut pada config file mysql my.cnf

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysql/error.log

# The MySQL server
[mysqld]
log-error=/var/log/mysql/error.log

restart mysql

0 komentar: