Rsync dari remote server ke lokal

| Thursday, November 21, 2013

 rsync -Pae "ssh -p 2233" root@10.10.7.25:/var/hosting /dataku/

0 komentar: